• Grootste assortiment
  • Onafhankelijk
  • Altijd de goedkoopste
  • Dagelijkse prijsupdate

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Definities & dienstverlening

1.1 Deze algemene voorwaarden bevatten alle voorwaarden en voorschriften zoals die tussen Kwekersvergelijk.nl, de Aanbieder en de Bezoeker
(tezamen aangeduid als de Gebruiker) van toepassing zijn op de door de Gebruiker afgenomen gratis en betaalde dienstverlening van Kwekersvergelijk.nl

1.2 Kwekersvergelijk.nl is de online dienstverlener die middels haar platform diensten aan de Aanbieder en Bezoeker aanbiedt. Zij biedt haar diensten
middels een affiliate programma via haar tussenpersonen of partners waarbij de Aanbieder de mogelijkheid wordt geboden zijn productfeed(s) of webshop(s) op de site van Kwekersvergelijk.nl aan te bieden tegen een variabel tarief (in procenten van de geslaagde verkoop/omzet aan een Bezoeker) of tegen een vast tarief per maand.

1.3 Voorzover de onderhavige voorwaarden verenigbaar zijn met de van de bij de onderliggende Affiliate overeenkomsten (gesloten middels tussenpersonen of partners van Kwekersvergelijk.nl) gehanteerde voorwaarden, zijn deze ook mede dáárop van toepassing of gelden als aanvullend.

1.4 Bij conflicterende bepalingen in geval van artikel 1.3, worden onderhavige bepalingen buiten beschouwing gelaten.

1.5 Een Affiliate overeenkomst is een overeenkomst die in het kader van het hiervoor genoemde affiliate programma, zoals die tussen Kwekersvergelijk.nl en haar Aanbieders heeft te gelden en die als zodanig (middels tussenkomst van tussenpersonen en partners van Kwekersvergelijk.nl) tussen de Aanbieder en Kwekersvergelijk.nl heeft te gelden.

1.6 De Gebruiker van de diensten van Kwekersvergelijk.nl is de Aanbieder en de de Bezoeker. Zij wordt als Gebruiker of Gebruikers gedefinieerd.

1.7 De Aanbieder is de ondernemer van kweekproducten (die middels haar productfeed of webshop) die op Kwekersvergelijk.nl haar aanbod presenteert. De ondernemer kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

1.8 De Bezoeker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon -daartoe behorend de gevolmachtigde van de natuurlijke persoon of rechtspersoon- die het
aanbod van de Aanbieder middels de daartoe door Vergelijkingssite verstrekte link kan bekijken en middels de site van de Aanbieder tot aankoop ervan over kan gaan. Gesproken wordt in dat geval van een succesvolle transactie of lead (verkoop).

1.9 Kwekersvergelijk.nl stelt haar website (www.Kwekersvergelijk.nl) beschikbaar aan de deelnemende Gebruikers.

1.10 Voor de Gebruiker van Kwekersvergelijk.nl gelden geen inschrijf- of registratievoorwaarden. Wél dient de Aanbieder zich aan te melden en akkoord te gaan met de daarop van toepassing zijnde affiliate overeenkomst en bijbehorende voorwaarden zoals die hem middels de tussenpersoon of partners van Kwekersvergelijk.nl wordt aangereikt.

1.11Bezoekers kunnen een (selectie van) aanbod (aanbiedingen en offertes) via Kwekersvergelijk verkrijgen middels een link van de Aanbieder en tot aankoop ervan overgaan via de website van de betreffende Aanbieder.

1.12 De Aanbieder kan slechts middels een geregistreerde cookie van de Bezoeker achterhalen waar de Bezoeker gelokaliseerd is.

1.13 De Gebruiker van Kwekersvergelijk.nl accepteert bij het bezoeken van de site onderhavige algemene voorwaarden alsmede het gebruik van (functioneel werkende) cookies.

1.14 De Aanbieder kan te allen tijde worden gescreend op juistheid en verifiëring van de door hem aan Vergelijkingssite verstrekte gegevens, dit is inclusief het aanbod wat hij middels Kwekersvergelijk.nl presenteert of promoot.

2 Geldigheid reikwijdte algemene voorwaarden

2.1 De bepalingen van deze Algemene (leverings)voorwaarden gelden voor iedere gebruikmaking van de website (www.wekersvergelijk.nl).
De wettelijke regeling van onderhavige algemene bepalingen staan in de art. 162-168 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

2.2 Kwekersvergelijk.nl is op geen enkele wijze juridisch verbonden – in welke vorm ook – als het gaat om de relatie die zij heeft met de Aanbieder of de Bezoeker. Er geldt dan ook geen gezagsrelatie tussen de Gebruiker en Kwekersvergelijk.nl.

2.3 De onderhavige voorwaarden kunnen eveneens (in beginsel) van toepassing verklaard worden op alle onderliggende overeenkomsten zoals
Kwekersvergelijk.nl die met de Aanbieder of via tussenkomst van derden (tussenpersoon en partners) zal afsluiten die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening zoals Kwekersvergelijk.nl die aanbiedt. Dit is alleen het geval wanneer zij niet conflicterende zijn met die overeenkomsten.

2.4 Overeenkomsten die tot stand komen tussen Vergelijkingssite en haar Aanbieders, komen slechts tot stand via tussenpersonen of partners van
Kwekersvergelijk.nl.

2.5 Onderhavige algemene voorwaarden zijn – in het geval van artikel 2.3 en 2.4 – slechts op een overeenkomst van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen – in de overeenkomst zelf – dat deze van toepassing zijn.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd mochten worden, of door partijen in onderling overleg buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en exclusief van toepassing.

2.7 Bij gebruik van Kwekersvergelijk.nl (en de daaruit eventueel voortvloeiende transacties) door de Aanbieder gelden onderhavige
voorwaarden als exclusief en sluit daarmee elke ander door Aanbieder gehanteerde voorwaarden uit.

2.8 Kwekersvergelijk.nl en de Aanbieder zullen – in geval van artikel 2.6 – alsdan overleg hebben teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde en terzijde geschoven bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. Daarbij zal een nietig of vernietigbare en terzijde geschoven bepaling zoveel mogelijk worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk tegemoet komt aan de belangen van zowel Kwekersvergelijk.nl als die van de Gebruiker.

3 Informatieverstrekking en opslag gegevens

3.1 De Gebruiker dient gegevens te verstrekken indien hiernaar gevraagd wordt op de website van Kwekersvergelijk.nl.

3.2 De Gebruiker gaat akkoord met gegevensopslag via de website van Kwekersvergelijk.nl. De website kan gebruikmaken van functionele cookies.
Dit zijn cookies die gebruikt worden ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tracking cookies die de locatie van de Bezoeker registreren.

3.3 Kwekersvergelijk.nl is verplicht inzake de Wet op de Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de aan haar
door de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonlijke en bedrijfsgegevens alleen voor het doel van de dienstverlening te gebruiken zoals
Kwekersvergelijk.nl deze aanbiedt via haar website.

3.4 De onder 3.1-3.3 bedoelde informatie zal niet – zonder toestemming – aan derden worden verstrekt, tenzij sprake is van enig inbreuk of overtreding van de Nederlandse wet en deze uit hoofde van nationaal overheidsgezag wordt opgevraagd.

3.5 Kwekersvergelijk.nl kan de door de Gebruiker verstrekte informatie alleen direct gebruiken om via social media, direct mailing, nieuwsbrieven, advertorials, infomercials en via andere marketinginstrumenten, de Gebruiker te informeren over haar diensten en/of producten. Dit geldt ook voor het doen van aanbiedingen gericht tot de Gebruiker. Daarnaast kan de Gebruiker worden benaderd om de dienstverlening van Kwekersvergelijk.nl te beoordelen ten behoeve van het doorvoeren van verbeteringen. Dit kan dan zijn in de vorm van een enquête of soortgelijk kwalitatief of kwantitatief onderzoeksmiddel.

3.6 De Gebruiker gaat bij het verstrekken van zijn gegevens via de website van Kwekersvergelijk.nl, dan ook akkoord dat zijn verstrekte (aanmeld)gegevens (voor zover van toepassing) via de website Kwekersvergelijk.nl voor de onder

3.5 genoemde marketingdoeleinden kunnen worden gebruik.

3.7 De Gebruiker kan gevraagd worden een aantal gegevens via de website van Kwekersvergelijk.nl aan te reiken, waaronder:
NAW-gegevens, emailadres, en telefoonnummer.

3.8 Genoemde en gevraagde aanmeldgegevens via de website van Kwekersvergelijk.nl onder 3.6-3.7 genoemd, kunnen worden uitgebreid.

3.9 Het is aan Kwekersvergelijk.nl voorbehouden om deze uitbreiding onaangekondigd uit te voeren via haar website.

3.10 De in 3.4 genoemde uitzondering vindt mede plaats als informatieverstrekking aan derden op last van de rechter of officier van justitie geïnitieerd is terzake van een (mogelijke) overtreding van de Nederlandse wet waarbij de Gebruiker als verdachte is aangemerkt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

4 Acceptatie, weigering, opzegging en ontbinding

4.1 Acceptatie van een Aanbieder vindt plaats nadat de aanmeldgegevens van de Aanbieder zijn geverifieerd op authenticiteit. Zie hiervoor artikel 3.

4.2 Kwekersvergelijk.nl behoudt uitdrukkelijk het recht om een Aanbieder te weigeren van acceptatie of een reeds geeffectueerde deelname aan de website van Kwekersvergelijk.nl stop te zetten op basis van de volgende (niet limitatieve) weigeringsgronden:
1. Indien ongewenst, aanstootgevend of ongeoorloofd materiaal aangetroffen op de site van Aanbieder of op doorgelinkte pagina’s van deze site. Dit geldt eveneens bij ongewenste gedragingen van de Aanbieder richting Kwekersvergelijk.nl of een Bezoeker. Dit geldt eveneens bij ongewenste
gedragingen die de Bezoeker richting Kwekersvergelijk.nl of de Aanbieder uit;
2. Indien de Aanbieder zich ten tijde van de aanmelding heeft voorgedaan als een ander (fictief) bedrijf of persoon;
3. Indien de Gebruiker niet, valse of gebrekkige verifieerbare gegevens heeft verstrekt tijdens zijn aanmelding via Kwekersvergelijk.nl;
4. Betaling uit blijft (zie 5 Facturatie en betaling);
5. Wanneer er sprake is van niet werkende productfeeds/affiliate links;
6. Wanneer Kwekersvergelijk.nl de webshop niet betrouwbaar acht;
7. Wanneer de Aanbieder middels haar webshop of productfeed(s) op enigerlei
wijze cannabisproducten tracht te verkopen of te promoten.

4.3 Constatering van de onder 4.2 aanwezige weigeringsgronden, vóór ondertekening, tijdens, maar ook nadat de overeenkomst is ingegaan, zal ertoe
leiden dat de Aanbieder per direct wordt geweigerd voor deelname, gebruik en acceptatie om haar aanbod middels Vergelijkingssite kenbaar te mogen maken. De Bezoeker zal bij overtreding niet meer doorgelinkt worden naar Aanbieders. Een reeds ontstane overeenkomst tussen Kwekersvergelijk.nl en Aanbieder zal dan per direct (buitengerechtelijk) worden ontbonden (door Kwekersvergelijk.nl). Van deze ontbinding wordt de Aanbieder per email in kennis gesteld.

4.4 Kwekersvergelijk.nl behoudt zich ten allen tijde het recht voor, op basis van andere niet onder de 4.2 (niet-limitatief) opgesomde weigeringsgronden, uit hoofde van geconstateerde niet gewenste of niet geoorloofde handelingen, gedragingen of uitingen zijdens de Gebruiker richting Kwekersvergelijk.nl, de tussen hen van toepassing zijnde overeenkomst per direct te ontbinden, danwel de Bezoeker niet meer door te linken naar een Aanbieder.

4.5 Voorwaarden en tarieven (buiten de opzegging) ten aanzien van de eventueel onderliggende te sluiten en op te zeggen overeenkomsten worden uitsluitend bekend gemaakt via een tussenpersoon of andere partners van Kwekersvergelijk.nl. Alle algemene voorwaarden zijn op deze tussen
Kwekersvergelijk.nl via haar tussenpersoon of derden gesloten overeenkomsten met haar Aanbieders van toepassing en gelden bij dezen als daarin
gecoöpereerd voorzover deze met de overeenkomst en daarbij behorende bepalingen verenigbaar zijn.

4.6 Opzegging door de Aanbieder geschiedt door middel van een email gericht aan Kwekersvergelijk.nl.

4.7 Vorderingen die Kwekersvergelijk.nl op de Aanbieder heeft, moeten vooreersts worden voldaan aan Kwekersvergelijk.nl, alvorens kan worden opgezegd.

4.8 Wanneer rechtsgeldig is opgezegd door de Aanbieder en geen vordering aanwezig is op de Aanbieder, zal Kwekersvergelijk.nl de door de Aanbieder gedane opzegging, bevestigen via een aan hem gerichte email.

5 Facturatie & betaling

5.1 Voorzover aan de Aanbieder abonnementsgelden of andere kosten in rekening zullen worden gebracht, zullen deze worden gefactureerd per email.

5.2 Voor de Bezoeker is de dienstverlening, verstrekt via Kwekersvergelijk.nl, gratis.

5.3 De Aanbieder dient binnen 14 dagen de factuur te voldoen.

5.4 Bij niet of niet gehele betaling volgt een 1e aanmaning waarin de Aanbieder verzocht wordt alsnog het gehele bedrag binnen een termijn van 7 dagen te voldoen.

5.5 Blijft betaling ook nadien uit of wordt de factuur niet geheel voldaan, dan volgt een 2e aanmaning waarin de Aanbieder verzocht wordt binnen 3 dagen te betalen.

5.6 Nadat de termijn genoemd in 5.5 is verstreken zal Kwekersvergelijk.nl de Aanbieder een in gebreke stelling versturen per email en geeft de Aanbieder hierin nogmaals uiterlijk 2 werkdagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog aan Kwekersvergelijk.nl te voldoen.

5.7 De Aanbieder die ná ommekomst van deze 2 werkdagen nog steeds niet het verschuldigde bedrag heeft voldaan is in verzuim.

5.8 Aan de Aanbieder die in verzuim is, wordt wettelijke rente in rekening gebracht berekend over de hoofdsom.

5.9 Nadat de Aanbieder in verzuim is getreden, is de vordering door Kwekersvergelijk.nl in rechte opeisbaar geworden. Per direct zal dan eveneens een incassokantoor worden ingeschakeld om de vordering alsnog van de Aanbieder voldaan te krijgen.

5.10 De meerkosten voor het inschakelen van dit incassokantoor zijn voor rekening van de Aanbieder. De hoogte van deze kosten worden bepaald door het incassokantoor zelf.

5.11 Wordt de vordering, de wettelijke (handels)rente en de door het incassokantoor gemaakte kosten niet door de Aanbieder betaald, dan zal de Aanbieder in rechte worden betrokken middels een betekende incassodagvaarding door een gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

5.12 Alle buitengerechtelijke incassokosten en alle gerechtelijke (veroordelings)kosten komen ten laste van de Aanbieder.

6 Aansprakelijkheid

6.1De aansprakelijk van Kwekersvergelijk.nl voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enig overeenkomst,
dienstverlening of andere verplichting, dan wel uit onrechtmatige daad, nadeelsopheffing of anderszins, is uitgesloten.

6.2 Voor elke door Kwekersvergelijk.nl aanvaarde overeenkomst of gegarandeerde garantie geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting, tenzij de garantie een ondubbelzinnige resultaatverplichting aangeeft.

6.3 Voor zover de aansprakelijkheid van Kwekersvergelijk.nl, zoals genoemd in artikel 1, niet kan worden uitgesloten, is deze per gebeurtenis (een
reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal de vergoeding die voor de
uitvoering van de betreffende specifieke overeenkomst of dienstverlening betaald is door de Gebruiker en in ieder geval is beperkt tot maximaal
€ 100.

6.4.De aansprakelijkheid van Kwekersvergelijk.nl voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking,
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade als gevolg van aanspraken van
afnemers de Gebruiker, schade verband houdende met het gebruik van door de Gebruiker voorgeschreven gegevens of databestanden, en schade als
gevolg van verminkte of verloren gegaan informatie wordt bedoeld.

6.5 Kwekersvergelijk.nl acht zich voorts niet aansprakelijk voor door Aanbieder:
-niet geleverde goederen
-geleverde en beschadigde goederen
-afgewikkelde retourzendingen
-ontvangen betalingen via haar webshops
-foutief afgebeelde prijzen, levertijden en/of foto’s
-verricht transport van aangekochte goederen.

6.6 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid zijdens Kwekersvergelijk.nl.

6.7 De Aanbieder vrijwaart Kwekersvergelijk.nl tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met onderliggende overeenkomsten of (te verrichten) diensten hieruit voortvloeiende ten behoeve van de Aanbieder.

6.8 De Aanbieder vrijwaart Kwekersvergelijk.nl, onverminderd het overigens in de onderliggende overeenkomst en daarbij van toepassing verklaarde voorwaarden en bedingen, inclusief onderhavige algemene voorwaarden, bepaalde voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de Aanbieder gebruikte en verstrekte digitaal verstrekte beeldmaterialen, incluis merken en gegevens,
die bij de uitvoering van de overeenkomst of dienstverlening worden gebruikt op de site van Kwekersvergelijk.nl of die aan dit gebruik facilitair zijn.

6.9 Indien de Gebruiker aan Kwekersvergelijk.nl informatie(dragers), data, elektronische bestanden en/of software verstrekt, garandeert zij daarmee dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6.10 Kwekersvergelijk.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van haar website in verband met gewoon of buitengewoon onderhoud.

6.11 De bepalingen in dit artikel zijn aanvullend op de aansprakelijkheidsbepalingen genoemd in de Affiliate overeenkomst en aanvullende voorwaarden of aanhangsels, zoals deze door de Aanbieder met Kwekersvergelijk.nl is afgesloten.

7 Overmacht

7.1 Gebruikers en Kwekersvergelijk.nl zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, de redelijkheid en billijkheid, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening dient te komen.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kwekersvergelijk.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Kwekersvergelijk.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kwekersvergelijk.nl, ziekte
en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder begrepen. Onverminderd het voorgaande wordt onder overmacht ook begrepen: het uitvallen en/of beperkt
beschikbaar zijn van (gehackte of gecrashte) servers, internetverbindingen, telecommunicatienetwerken (w.o. netstroom), alsmede het niet en/of beperkt beschikbaar zijn van de voor de uitvoering van dienstverlening naar de Gebruikers toe beschikbare software.

7.3 Kwekersvergelijk.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming zijdens Kwekersvergelijk.nl verhindert, intreedt op het moment nadat Kwekersvergelijk.nl reeds aan haar verplichtingen had moeten voldoen of deze had moeten nakomen.

7.4 Kwekersvergelijk.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit haar te verlenen diensten naar de Aanbieder toe opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de Aanbieder gerechtigd de dienstverlening, overeenkomst of enig andere relatie met Kwekersvergelijk.nl te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Kwekersvergelijk.nl.

7.5 Voor zover Kwekersvergelijk.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst of
dienstverlening is nagekomen of deze nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, zelfstandige waarde toekomt, is Kwekersvergelijk.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nog na te komen zelfstandig gedeelte apart te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke dienstverlening.

8 Geheimhouding

8.1 De Gebruiker zal het bestaan, de aard en de inhoud van specifieke dienstverlening, evenals overige bedrijfsinformatie verstrekt of verkregen (via
partners) van Kwekersvergelijk.nl, danwel van haar Aanbieders, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Kwekersvergelijk.nl.

8.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Kwekersvergelijk.nl of enig andere Gebruiker is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kwekersvergelijk.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Kwekersvergelijk.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kwekersvergelijk.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Gebruiker (middels haar partners) niet gerechtigd tot ontbinding van enig overeenkomst, dienstverlening of andere relatie op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

8.4 Bij overtreding van artikel 8.1 zal de Gebruiker een direct opeisbare boete aan Kwekersvergelijk.nl verschuldigd zijn van € 50.000 voor iedere overtreding, vermeerderd met € 5.000 voor ieder dag dat de overtreding duurt.

9 Wijzigingen tarieven en abonnementen

9.1 De door Kwekersvergelijk.nl gehanteerde tarieven en abonnementen – als het gaat om abonnementen die door de Aanbieder kunnen worden afgesloten – kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

9.2 Als de Aanbieder niet wenst in te stemmen met enige verhoging van de tarieven of andere wijziging van het abonnement, dan heeft hij het recht de
Affiliate overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen binnen één (1) maand na een dergelijke tarief- en/of prijswijziging, dan wel binnen één (1) maand na kennisgeving van de tarief- en/of prijswijziging door Kwekersvergelijk.nl, waarbij de beëindiging plaats vindt op de datum genoemd
in de kennisgeving van Kwekersvergelijk.nl waarop een dergelijke prijs en/of tariefwijziging van kracht zou zijn geworden.

9.3 De Aanbieder is niet gerechtigd tot beëindiging van de Affiliate overeenkomst indien Kwekersvergelijk.nl een tarief- en/of prijswijziging doorvoert conform een vooraf overeengekomen indexering, waaronder thans in ieder geval wordt begrepen de Consumenten Prijs Index (CPI).

10 Garanties en verwijzing Affiliate overeenkomst

10.1 De Bezoeker kan het aanbod van kweekartikelen van Aanbieders (middels productfeeds/webshops) vergelijken op Kwekersvergelijk.nl.

10.2 De Aanbieder hanteert ten aanzien van een dorgelinkt aanbod alwaar de Bezoeker interesse voor heeft, zijn eigen offertes, voorwaarden en tariefstelling aangaande de betreffende via de website van Aanbieder aangeboden en gepromote kweekproducten jegens de Bezoeker.
Kwekersvergelijk.nl staat buiten deze rechtsbetrekking.

10.3 Indien de Bezoeker en de Aanbieder tot een koop/verkoop-overeenkomst komen inzake het aangeboden kweekproduct via Kwekersvergelijk.nl, is
Kwekersvergelijk.nl daar geen partij bij.

10.4 Kwekersvergelijk.nl biedt dan ook geen kwaliteitsgarantie voor de (niet, deels of nagenoeg niet) nagekomen rechten en verplichtingen zoals die over en weer voortvloeien tussen Aanbieder en Bezoeker uit de overeenkomst als genoemd in 10.3.

10.5 Kwekersvergelijk.nl geeft geen garantie voor het feit dat de Bezoeker ook daadwerkelijk doorgelinkt wordt met de Aanbieder. De Bezoeker dient zich bewust te zijn van het feit dat de Aanbieder drukkere perioden kent, waardoor zij niet tijdig, of gedurende een korte periode minder goed bereikbaar kan zijn en/of minder snel met de Bezoeker in contact treedt, dan wel gekochte goederen kan leveren.

10.6 Indien de Gebruiker negatieve ervaringen heeft met zijn wederpartij, de Aanbieder of de Bezoeker, verzoeken wij hem dit te melden via onze
klantenservice. De Gebruiker wordt verzocht Kwekersvergelijk.nl hieromtrent te informeren of te consulteren. Dit geldt ook voor rijzende vragen of
opmerkingen over de dienstverlening van Kwekersvergelijk.nl als zodanig.

10.7 Garanties worden aan de Aanbieder afgegeven in die zin dat zijn productfeed(s) of webshop(s) op de site van Kwekersvergelijk.nl wordt
gepresenteerd en/of gepromoot conform de voorwaarden van toepassing op de en onderliggende Affiliate overeenkomst zoals die middels tussenpersonen en partners met de Aanbieder heeft te gelden. Dit behoudens de beperkingen zoals die worden weergegeven in de bepalingen onder Overmacht en Aansprakelijkheid. Onderhavige voorwaarden zullen daarbij expliciet geïncorporeerd en aldaar als ingelast moeten worden beschouwt, wil zij beoogde juridische werking hebben.

10.8 Garanties worden de Bezoeker gegeven als het gaat om onbeperkte (gratis) gebruikmaking van de website van Kwekersvergelijk.nl, binnen de reikwijdte van de voorwaarden als onderhavige.

10.9 Afgegeven garanties jegens de Aanbieder dienen in samenhang met de de bepalingen uit de (middels tussenpersonen en partners van
Kwekersvergelijk.nl) afgesloten Affiliate overeenkomst(en) tussen hem en Kwekersvergelijk.nl geraadpleegd te worden. Dit geldt ook voor de overige niet in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen die wel als zodanig in de Affiliate overeenkomst zijn opgenomen en uit de appendix daarbij toebehoren. Dit geldt o.a. voor tarifering en dienstverlening. Dit geldt alleen als gebruik is gemaakt van een incorporatiebeding zoals genoemd in artikel 10.7.

10.10 Kwekersvergelijk.nl geeft geen garanties inzake het affiliateprogramma als Het gaat om daaruit voortkomende succesvolle leads die een Aanbieder kan verkrijgen middels de Bezoekers van Kwekersvergelijk.nl

10.11 Kwekersvergelijk.nl kan geen garanties geven voor een 24/7 per dag goed functionerende en storingsvrije website (www.Kwekersvergelijk.nl).
Hierdoor kan het voorkomen dat de site tijdelijk niet of niet geheel bereikbaar kan zijn. Zie hiervoor tevens de bepalingen omtrent Overmacht en
Aansprakelijkheid.

11 Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

11.1 Kwekersvergelijk.nl is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen dan wel herroepen of aanvullen van onderhavige algemene voorwaarden, mits zij de Aanbieder hiervan één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk moment deze gewijzigde algemene voorwaarden op alle rechtsverhoudingen tussen de Aanbieder in relatie tot Kwekersvergelijk.nl van toepassing zijn.

11.2 Nietig, vernietigbare of terzijde geschoven bepalingen door Kwekersvergelijk in samenspraak met de Aanbieder voorzover deze terzijde zijn geschoven, zullen zo snel mogelijk vervangen worden door bepalingen die zowel Kwekersverglijk.nl als de Aanbieder tegemoet komen in hun partijbelangen.

12 Geschillen en toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op onderhavige voorwaarden en de tussen Kwekersvergelijk.nl (middels haartussenpersonen en partners gesloten) overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen zoals die tussen de Gebruiker en Kwekersvergelijk.nl kunnen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter die conform de wettelijke (absolute en relatieve) bevoegdheidsbepalingen bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, tenzij deze onderling kunnen worden beslecht door de opmaak van een onderling vast te stellen vaststellingsoverkomst.

12.3 Met de opmaak van een vaststellingsovereenkomst wordt het (toekomstig) geschil definitief beslecht. De Gebruiker en Kwekersvergelijk.nl zullen zich dan niet meer kunnen beroepen op een gang naar de rechter.

12.4 Beslechting in de artikelen 12.2 en 3 vindt plaats tegen finale kwijting van daaruit voortvloeiende (nog niet verkregen) rechten en (of nog niet verrichte) plichten.