• Grootste assortiment
  • Onafhankelijk
  • Altijd de goedkoopste
  • Dagelijkse prijsupdate

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Definities & dienstverlening

1.1 Deze algemene voorwaarden bevatten alle voorwaarden en
voorschriften zoals die tussen Kwekersvergelijk.nl, de Aanbieder en de Bezoeker
(tezamen aangeduid als de Gebruiker) van toepassing zijn op de door de
Gebruiker afgenomen gratis en betaalde dienstverlening van Kwekersvergelijk.nl
1.2 Kwekersvergelijk.nl is de online dienstverlener die middels haar platform
diensten aan de Aanbieder en Bezoeker aanbiedt. Zij biedt haar diensten
middels een affiliate programma via haar tussenpersonen of partners waarbij de
Aanbieder de mogelijkheid wordt geboden zijn productfeed(s) of webshop(s) op
de site van Kwekersvergelijk.nl aan te bieden tegen een variabel tarief (in
procenten van de geslaagde verkoop/omzet aan een Bezoeker) of tegen een vast
tarief per maand.
1.3 Voorzover de onderhavige voorwaarden verenigbaar zijn met de van de bij de
onderliggende Affiliate overeenkomsten (gesloten middels tussenpersonen of
partners van Kwekersvergelijk.nl) gehanteerde voorwaarden, zijn deze ook
mede dáárop van toepassing of gelden als aanvullend.
1.4 Bij conflicterende bepalingen in geval van artikel 1.3, worden
onderhavige bepalingen buiten beschouwing gelaten.
1.5 Een Affiliate overeenkomst is een overeenkomst die in het kader van het
hiervoor genoemde affiliate programma, zoals die tussen Kwekersvergelijk.nl en
haar Aanbieders heeft te gelden en die als zodanig (middels tussenkomst van
tussenpersonen en partners van Kwekersvergelijk.nl) tussen de Aanbieder en
Kwekersvergelijk.nl heeft te gelden.
1.6 De Gebruiker van de diensten van Kwekersvergelijk.nl is de Aanbieder en de
de Bezoeker. Zij wordt als Gebruiker of Gebruikers gedefinieerd.
1.7 De Aanbieder is de ondernemer van kweekproducten (die middels haar
productfeed of webshop) die op Kwekersvergelijk.nl haar aanbod presenteert.
De ondernemer kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.
1.8 De Bezoeker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon -daartoe behorend
de gevolmachtigde van de natuurlijke persoon of rechtspersoon- die het
aanbod van de Aanbieder middels de daartoe door Vergelijkingssite verstrekte
link kan bekijken en middels de site van de Aanbieder tot aankoop ervan
over kan gaan. Gesproken wordt in dat geval van een succesvolle transactie of
lead (verkoop).
1.9 Kwekersvergelijk.nl stelt haar website (www.Kwekersvergelijk.nl) beschikbaar
aan de deelnemende Gebruikers.
1.10 Voor de Gebruiker van Kwekersvergelijk.nl gelden geen inschrijf- of
registratievoorwaarden. Wél dient de Aanbieder zich aan te melden en akkoord
te gaan met de daarop van toepassing zijnde affiliate overeenkomst en
bijbehorende voorwaarden zoals die hem middels de tussenpersoon of partners
van Kwekersvergelijk.nl wordt aangereikt.
1.11Bezoekers kunnen een (selectie van) aanbod (aanbiedingen en offertes) via
Kwekersvergelijk verkrijgen middels een link van de Aanbieder en tot aankoop
ervan overgaan via de website van de betreffende Aanbieder.
1.12 De Aanbieder kan slechts middels een geregistreerde cookie van de Bezoeker
achterhalen waar de Bezoeker gelokaliseerd is.
1.13 De Gebruiker van Kwekersvergelijk.nl accepteert bij het bezoeken van de site
onderhavige algemene voorwaarden alsmede het gebruik van (functioneel
werkende) cookies.
1.14 De Aanbieder kan te allen tijde worden gescreend op juistheid en verifiëring
van de door hem aan Vergelijkingssite verstrekte gegevens, dit is inclusief het
aanbod wat hij middels Kwekersvergelijk.nl presenteert of promoot.

2 Geldigheid reikwijdte algemene voorwaarden

2.1 De bepalingen van deze Algemene (leverings)voorwaarden gelden voor iedere
gebruikmaking van de website (www.wekersvergelijk.nl).
De wettelijke regeling van onderhavige algemene bepalingen staan in de art.
162-168 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek.
2.2 Kwekersvergelijk.nl is op geen enkele wijze juridisch verbonden – in welke vorm
ook – als het gaat om de relatie die zij heeft met de Aanbieder of de Bezoeker.
Er geldt dan ook geen gezagsrelatie tussen de Gebruiker en Kwekersvergelijk.nl.
2.3 De onderhavige voorwaarden kunnen eveneens (in beginsel) van toepassing
verklaard worden op alle onderliggende overeenkomsten zoals
Kwekersvergelijk.nl die met de Aanbieder of via tussenkomst van derden
(tussenpersoon en partners) zal afsluiten die op enigerlei wijze betrokken zijn
bij de dienstverlening zoals Kwekersvergelijk.nl die aanbiedt. Dit is alleen het
geval wanneer zij niet conflicterende zijn met die overeenkomsten.
2.4 Overeenkomsten die tot stand komen tussen Vergelijkingssite en haar
Aanbieders, komen slechts tot stand via tussenpersonen of partners van
Kwekersvergelijk.nl.
2.5 Onderhavige algemene voorwaarden zijn – in het geval van artikel 2.3 en 2.4 –
slechts op een overeenkomst van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen – in de overeenkomst zelf – dat deze van toepassing zijn.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn,
vernietigd mochten worden, of door partijen in onderling overleg buiten
toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig en exclusief van toepassing.
2.7 Bij gebruik van Kwekersvergelijk.nl (en de daaruit eventueel voortvloeiende
transacties) door de Aanbieder gelden onderhavige
voorwaarden als exclusief en sluit daarmee elke ander door Aanbieder
gehanteerde voorwaarden uit.
2.8 Kwekersvergelijk.nl en de Aanbieder zullen – in geval van artikel 2.6 – alsdan
overleg hebben teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde en terzijde geschoven bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. Daarbij zal een nietig of
vernietigbare en terzijde geschoven bepaling zoveel mogelijk worden vervangen
door een bepaling die zoveel als mogelijk tegemoet komt aan de belangen van
zowel Kwekersvergelijk.nl als die van de Gebruiker.

3 Informatieverstrekking en opslag gegevens

3.1 De Gebruiker dient gegevens te verstrekken indien hiernaar gevraagd wordt op
de website van Kwekersvergelijk.nl.
3.2 De Gebruiker gaat akkoord met gegevensopslag via de website van
Kwekersvergelijk.nl. De website kan gebruikmaken van functionele cookies.
Dit zijn cookies die gebruikt worden ter verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tracking cookies die de
locatie van de Bezoeker registreren.
3.3 Kwekersvergelijk.nl is verplicht inzake de Wet op de Privacy en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de aan haar
door de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonlijke en bedrijfsgegevens
alleen voor het doel van de dienstverlening te gebruiken zoals
Kwekersvergelijk.nl deze aanbiedt via haar website.
3.4 De onder 3.1-3.3 bedoelde informatie zal niet – zonder toestemming – aan
derden worden verstrekt, tenzij sprake is van enig inbreuk of overtreding
van de Nederlandse wet en deze uit hoofde van nationaal overheidsgezag
wordt opgevraagd.
3.5 Kwekersvergelijk.nl kan de door de Gebruiker verstrekte informatie alleen direct
gebruiken om via social media, direct mailing, nieuwsbrieven, advertorials,
infomercials en via andere marketinginstrumenten, de Gebruiker te informeren
over haar diensten en/of producten. Dit geldt ook voor het doen van
aanbiedingen gericht tot de Gebruiker. Daarnaast kan de Gebruiker worden
benaderd om de dienstverlening van Kwekersvergelijk.nl te beoordelen ten
behoeve van het doorvoeren van verbeteringen. Dit kan dan zijn in de vorm van
een enquête of soortgelijk kwalitatief of kwantitatief onderzoeksmiddel.
3.6 De Gebruiker gaat bij het verstrekken van zijn gegevens via de website van
Kwekersvergelijk.nl, dan ook akkoord dat zijn verstrekte (aanmeld)gegevens
(voor zover van toepassing) via de website Kwekersvergelijk.nl voor de onder
3.5 genoemde marketingdoeleinden kunnen worden gebruik.
3.7 De Gebruiker kan gevraagd worden een aantal gegevens via de website
van Kwekersvergelijk.nl aan te reiken, waaronder:
NAW-gegevens, emailadres, en telefoonnummer.
3.8 Genoemde en gevraagde aanmeldgegevens via de website van
Kwekersvergelijk.nl onder 3.6-3.7 genoemd, kunnen worden uitgebreid.
3.9 Het is aan Kwekersvergelijk.nl voorbehouden om deze uitbreiding
onaangekondigd uit te voeren via haar website.
3.10 De in 3.4 genoemde uitzondering vindt mede plaats als informatieverstrekking
aan derden op last van de rechter of officier van justitie geïnitieerd is terzake
van een (mogelijke) overtreding van de Nederlandse wet waarbij de Gebruiker
als verdachte is aangemerkt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

4 Acceptatie, weigering, opzegging en ontbinding

4.1 Acceptatie van een Aanbieder vindt plaats nadat de aanmeldgegevens van de
Aanbieder zijn geverifieerd op authenticiteit. Zie hiervoor artikel 3.
4.2 Kwekersvergelijk.nl behoudt uitdrukkelijk het recht om een Aanbieder te
weigeren van acceptatie of een reeds geeffectueerde deelname aan de website
van Kwekersvergelijk.nl stop te zetten op basis van de volgende (niet limitatieve)
weigeringsgronden:
1. Indien ongewenst, aanstootgevend of ongeoorloofd materiaal aangetroffen op
de site van Aanbieder of op doorgelinkte pagina’s van deze site. Dit geldt
eveneens bij ongewenste gedragingen van de Aanbieder richting
Kwekersvergelijk.nl of een Bezoeker. Dit geldt eveneens bij ongewenste
gedragingen die de Bezoeker richting Kwekersvergelijk.nl of de Aanbieder uit;
2. Indien de Aanbieder zich ten tijde van de aanmelding heeft voorgedaan
als een ander (fictief) bedrijf of persoon;
3. Indien de Gebruiker niet, valse of gebrekkige verifieerbare gegevens heeft
verstrekt tijdens zijn aanmelding via Kwekersvergelijk.nl;
4. Betaling uit blijft (zie 5 Facturatie en betaling);
5. Wanneer er sprake is van niet werkende productfeeds/affiliate links;
6. Wanneer Kwekersvergelijk.nl de webshop niet betrouwbaar acht;
7. Wanneer de Aanbieder middels haar webshop of productfeed(s) op enigerlei
wijze cannabisproducten tracht te verkopen of te promoten.
4.3 Constatering van de onder 4.2 aanwezige weigeringsgronden, vóór
ondertekening, tijdens, maar ook nadat de overeenkomst is ingegaan, zal ertoe
leiden dat de Aanbieder per direct wordt geweigerd voor deelname, gebruik en acceptatie om haar aanbod middels Vergelijkingssite kenbaar te mogen maken.
De Bezoeker zal bij overtreding niet meer doorgelinkt worden naar Aanbieders.
Een reeds ontstane overeenkomst tussen Kwekersvergelijk.nl en Aanbieder zal
dan per direct (buitengerechtelijk) worden ontbonden (door Kwekersvergelijk.nl).
Van deze ontbinding wordt de Aanbieder per email in kennis gesteld.
4.4 Kwekersvergelijk.nl behoudt zich ten allen tijde het recht voor, op basis van
andere niet onder de 4.2 (niet-limitatief) opgesomde weigeringsgronden, uit
hoofde van geconstateerde niet gewenste of niet geoorloofde handelingen,
gedragingen of uitingen zijdens de Gebruiker richting Kwekersvergelijk.nl, de
tussen hen van toepassing zijnde overeenkomst per direct te ontbinden, danwel
de Bezoeker niet meer door te linken naar een Aanbieder.
4.5 Voorwaarden en tarieven (buiten de opzegging) ten aanzien van de eventueel
onderliggende te sluiten en op te zeggen overeenkomsten worden uitsluitend
bekend gemaakt via een tussenpersoon of andere partners van
Kwekersvergelijk.nl. Alle algemene voorwaarden zijn op deze tussen
Kwekersvergelijk.nl via haar tussenpersoon of derden gesloten overeenkomsten
met haar Aanbieders van toepassing en gelden bij dezen als daarin
gecoöpereerd voorzover deze met de overeenkomst en daarbij behorende
bepalingen verenigbaar zijn.
4.6 Opzegging door de Aanbieder geschiedt door middel van een email gericht aan
Kwekersvergelijk.nl.
4.7 Vorderingen die Kwekersvergelijk.nl op de Aanbieder heeft, moeten vooreersts
worden voldaan aan Kwekersvergelijk.nl, alvorens kan worden opgezegd.
4.8 Wanneer rechtsgeldig is opgezegd door de Aanbieder en geen vordering
aanwezig is op de Aanbieder, zal Kwekersvergelijk.nl de door de Aanbieder
gedane opzegging, bevestigen via een aan hem gerichte email.

5 Facturatie & betaling

5.1 Voorzover aan de Aanbieder abonnementsgelden of andere kosten in rekening
zullen worden gebracht, zullen deze worden gefactureerd per email.
5.2 Voor de Bezoeker is de dienstverlening, verstrekt via Kwekersvergelijk.nl,
gratis.
5.3 De Aanbieder dient binnen 14 dagen de factuur te voldoen.
5.4 Bij niet of niet gehele betaling volgt een 1e aanmaning waarin de Aanbieder
verzocht wordt alsnog het gehele bedrag binnen een termijn van 7 dagen te voldoen.
5.5 Blijft betaling ook nadien uit of wordt de factuur niet geheel voldaan, dan
volgt een 2e aanmaning waarin de Aanbieder verzocht wordt binnen 3 dagen te
betalen.
5.6 Nadat de termijn genoemd in 5.5 is verstreken zal Kwekersvergelijk.nl de
Aanbieder een in gebreke stelling versturen per email en geeft de Aanbieder
hierin nogmaals uiterlijk 2 werkdagen de tijd om het verschuldigde bedrag
alsnog aan Kwekersvergelijk.nl te voldoen.
5.7 De Aanbieder die ná ommekomst van deze 2 werkdagen nog steeds niet het
verschuldigde bedrag heeft voldaan is in verzuim.
5.8 Aan de Aanbieder die in verzuim is, wordt wettelijke rente in rekening gebracht
berekend over de hoofdsom.
5.9 Nadat de Aanbieder in verzuim is getreden, is de vordering door
Kwekersvergelijk.nl in rechte opeisbaar geworden.
Per direct zal dan eveneens een incassokantoor worden ingeschakeld om de
vordering alsnog van de Aanbieder voldaan te krijgen.
5.10 De meerkosten voor het inschakelen van dit incassokantoor zijn voor rekening
van de Aanbieder. De hoogte van deze kosten worden bepaald door het
incassokantoor zelf.
5.11 Wordt de vordering, de wettelijke (handels)rente en de door het incassokantoor
gemaakte kosten niet door de Aanbieder betaald, dan zal de Aanbieder in rechte worden betrokken middels een betekende incassodagvaarding door een
gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.
5.12 Alle buitengerechtelijke incassokosten en alle gerechtelijke
(veroordelings)kosten komen ten laste van de Aanbieder.

6 Aansprakelijkheid

6.1De aansprakelijk van Kwekersvergelijk.nl voor schade als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enig overeenkomst,
dienstverlening of andere verplichting, dan wel uit onrechtmatige daad,
nadeelsopheffing of anderszins, is uitgesloten.
6.2 Voor elke door Kwekersvergelijk.nl aanvaarde overeenkomst of gegarandeerde
garantie geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting, tenzij de garantie
een ondubbelzinnige resultaatverplichting aangeeft.
6.3 Voor zover de aansprakelijkheid van Kwekersvergelijk.nl, zoals genoemd in
artikel 1, niet kan worden uitgesloten, is deze per gebeurtenis (een
reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot
de vergoeding van directe schade, tot maximaal de vergoeding die voor de
uitvoering van de betreffende specifieke overeenkomst of dienstverlening
betaald is door de Gebruiker en in ieder geval is beperkt tot maximaal
€ 100.
6.4.De aansprakelijkheid van Kwekersvergelijk.nl voor indirecte schade is
uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe
schade is en daarmee in ieder geval: gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking,
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet
bepalen van marketingdoeleinden, schade als gevolg van aanspraken van
afnemers de Gebruiker, schade verband houdende met het gebruik van door
de Gebruiker voorgeschreven gegevens of databestanden, en schade als
gevolg van verminkte of verloren gegaan informatie wordt bedoeld.
6.5 Kwekersvergelijk.nl acht zich voorts niet aansprakelijk voor door Aanbieder:
-niet geleverde goederen
-geleverde en beschadigde goederen
-afgewikkelde retourzendingen
-ontvangen betalingen via haar webshops
-foutief afgebeelde prijzen, levertijden en/of foto’s
-verricht transport van aangekochte goederen.
6.6 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid zijdens Kwekersvergelijk.nl.
6.7 De Aanbieder vrijwaart Kwekersvergelijk.nl tegen alle aanspraken van derden,
uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente,
verband houdende met onderliggende overeenkomsten of (te verrichten)
diensten hieruit voortvloeiende ten behoeve van de Aanbieder.
6.8 De Aanbieder vrijwaart Kwekersvergelijk.nl, onverminderd het overigens in de
onderliggende overeenkomst en daarbij van toepassing verklaarde voorwaarden
en bedingen, inclusief onderhavige algemene voorwaarden,
bepaalde voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de Aanbieder gebruikte en verstrekte
digitaal verstrekte beeldmaterialen, incluis merken en gegevens,
die bij de uitvoering van de overeenkomst of dienstverlening worden gebruikt
op de site van Kwekersvergelijk.nl of die aan dit gebruik facilitair zijn.
6.9 Indien de Gebruiker aan Kwekersvergelijk.nl informatie(dragers), data,
elektronische bestanden en/of software verstrekt, garandeert zij daarmee dat
deze vrij zijn van virussen en defecten.
6.10 Kwekersvergelijk.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, ten gevolge van
het niet beschikbaar zijn van haar website in verband met gewoon of
buitengewoon onderhoud.
6.11 De bepalingen in dit artikel zijn aanvullend op de aansprakelijkheidsbepalingen
genoemd in de Affiliate overeenkomst en aanvullende voorwaarden of
aanhangsels, zoals deze door de Aanbieder met Kwekersvergelijk.nl is
afgesloten.

7 Overmacht

7.1 Gebruikers en Kwekersvergelijk.nl zijn niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, de
redelijkheid en billijkheid, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening dient te komen.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kwekersvergelijk.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Kwekersvergelijk.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Kwekersvergelijk.nl, ziekte
en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder begrepen. Onverminderd het
voorgaande wordt onder overmacht ook begrepen: het uitvallen en/of beperkt
beschikbaar zijn van (gehackte of gecrashte) servers, internetverbindingen,
telecommunicatienetwerken (w.o. netstroom), alsmede het niet en/of beperkt
beschikbaar zijn van de voor de uitvoering van dienstverlening naar de
Gebruikers toe beschikbare software.
7.3 Kwekersvergelijk.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming zijdens Kwekersvergelijk.nl
verhindert, intreedt op het moment nadat Kwekersvergelijk.nl reeds aan haar
verplichtingen had moeten voldoen of deze had moeten nakomen.
7.4 Kwekersvergelijk.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit haar te verlenen diensten naar de Aanbieder toe opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de Aanbieder gerechtigd
de dienstverlening, overeenkomst of enig andere relatie met Kwekersvergelijk.nl
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
Kwekersvergelijk.nl.
7.5 Voor zover Kwekersvergelijk.nl ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst of
dienstverlening is nagekomen of deze nog zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, zelfstandige waarde toekomt,
is Kwekersvergelijk.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nog
na te komen zelfstandig gedeelte apart te factureren. De Gebruiker is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke dienstverlening.

8 Geheimhouding

8.1 De Gebruiker zal het bestaan, de aard en de inhoud van specifieke
dienstverlening, evenals overige bedrijfsinformatie verstrekt of verkregen (via
partners) van Kwekersvergelijk.nl, danwel van haar Aanbieders, geheimhouden
en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van
Kwekersvergelijk.nl.
8.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Kwekersvergelijk.nl of enig andere
Gebruiker is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
Kwekersvergelijk.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en
Kwekersvergelijk.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
Kwekersvergelijk.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de Gebruiker (middels haar partners) niet gerechtigd tot ontbinding van
enig overeenkomst, dienstverlening of andere relatie op grond van enige
schade, hierdoor ontstaan.
8.4 Bij overtreding van artikel 8.1 zal de Gebruiker een direct opeisbare boete aan
Kwekersvergelijk.nl verschuldigd zijn van € 50.000 voor iedere overtreding,
vermeerderd met € 5.000 voor ieder dag dat de overtreding duurt.

9 Wijzigingen tarieven en abonnementen

9.1 De door Kwekersvergelijk.nl gehanteerde tarieven en abonnementen – als
het gaat om abonnementen die door de Aanbieder kunnen worden afgesloten –
kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
9.2 Als de Aanbieder niet wenst in te stemmen met enige verhoging van de
tarieven of andere wijziging van het abonnement, dan heeft hij het recht de
Affiliate overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen binnen één (1)
maand na een dergelijke tarief- en/of prijswijziging, dan wel binnen één (1)
maand na kennisgeving van de tarief- en/of prijswijziging door
Kwekersvergelijk.nl, waarbij de beëindiging plaats vindt op de datum genoemd
in de kennisgeving van Kwekersvergelijk.nl waarop een dergelijke prijs en/of
tariefwijziging van kracht zou zijn geworden.
9.3 De Aanbieder is niet gerechtigd tot beëindiging van de Affiliate overeenkomst
indien Kwekersvergelijk.nl een tarief- en/of prijswijziging doorvoert conform
een vooraf overeengekomen indexering, waaronder thans in ieder geval wordt
begrepen de Consumenten Prijs Index (CPI).

10 Garanties en verwijzing Affiliate overeenkomst

10.1 De Bezoeker kan het aanbod van kweekartikelen van Aanbieders (middels
productfeeds/webshops) vergelijken op Kwekersvergelijk.nl.
10.2 De Aanbieder hanteert ten aanzien van een dorgelinkt aanbod alwaar de
Bezoeker interesse voor heeft, zijn eigen offertes, voorwaarden en tariefstelling
aangaande de betreffende via de website van Aanbieder aangeboden en
gepromote kweekproducten jegens de Bezoeker.
Kwekersvergelijk.nl staat buiten deze rechtsbetrekking.
10.3 Indien de Bezoeker en de Aanbieder tot een koop/verkoop-overeenkomst
komen inzake het aangeboden kweekproduct via Kwekersvergelijk.nl, is
Kwekersvergelijk.nl daar geen partij bij.
10.4 Kwekersvergelijk.nl biedt dan ook geen kwaliteitsgarantie voor de (niet, deels
of nagenoeg niet) nagekomen rechten en verplichtingen zoals die over en weer
voortvloeien tussen Aanbieder en Bezoeker uit de overeenkomst als genoemd
in 10.3.
10.5 Kwekersvergelijk.nl geeft geen garantie voor het feit dat de Bezoeker ook
daadwerkelijk doorgelinkt wordt met de Aanbieder.
De Bezoeker dient zich bewust te zijn van het feit
dat de Aanbieder drukkere perioden kent, waardoor zij niet tijdig, of
gedurende een korte periode minder goed bereikbaar kan zijn en/of minder
snel met de Bezoeker in contact treedt, dan wel gekochte goederen kan
leveren.
10.6 Indien de Gebruiker negatieve ervaringen heeft met zijn wederpartij, de
Aanbieder of de Bezoeker, verzoeken wij hem dit te melden via onze
klantenservice. De Gebruiker wordt verzocht Kwekersvergelijk.nl hieromtrent
te informeren of te consulteren. Dit geldt ook voor rijzende vragen of
opmerkingen over de dienstverlening van Kwekersvergelijk.nl als zodanig.
10.7 Garanties worden aan de Aanbieder afgegeven in die zin dat zijn
productfeed(s) of webshop(s) op de site van Kwekersvergelijk.nl wordt
gepresenteerd en/of gepromoot conform de voorwaarden van toepassing op
de en onderliggende Affiliate overeenkomst zoals die middels tussenpersonen
en partners met de Aanbieder heeft te gelden. Dit behoudens de beperkingen
zoals die worden weergegeven in de bepalingen onder Overmacht en
Aansprakelijkheid. Onderhavige voorwaarden zullen daarbij expliciet
geïncorporeerd en aldaar als ingelast moeten worden beschouwt, wil zij
beoogde juridische werking hebben.
10.8 Garanties worden de Bezoeker gegeven als het gaat om onbeperkte (gratis) gebruikmaking van de website van Kwekersvergelijk.nl, binnen de reikwijdte
van de voorwaarden als onderhavige.
10.9 Afgegeven garanties jegens de Aanbieder dienen in samenhang met de
de bepalingen uit de (middels tussenpersonen en partners van
Kwekersvergelijk.nl) afgesloten Affiliate overeenkomst(en) tussen hem en
Kwekersvergelijk.nl geraadpleegd te worden. Dit geldt ook voor de overige niet
in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen die wel als zodanig
in de Affiliate overeenkomst zijn opgenomen en uit de appendix daarbij
toebehoren. Dit geldt o.a. voor tarifering en dienstverlening. Dit geldt alleen
als gebruik is gemaakt van een incorporatiebeding zoals genoemd in artikel
10.7.
10.10 Kwekersvergelijk.nl geeft geen garanties inzake het affiliateprogramma als
Het gaat om daaruit voortkomende succesvolle leads die een Aanbieder kan
verkrijgen middels de Bezoekers van Kwekersvergelijk.nl
10.11 Kwekersvergelijk.nl kan geen garanties geven voor een 24/7 per dag goed
functionerende en storingsvrije website (www.Kwekersvergelijk.nl).
Hierdoor kan het voorkomen dat de site tijdelijk niet of niet geheel
bereikbaar kan zijn. Zie hiervoor tevens de bepalingen omtrent Overmacht en
Aansprakelijkheid.

11 Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

11.1 Kwekersvergelijk.nl is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen dan wel herroepen of
aanvullen van onderhavige algemene voorwaarden, mits zij de Aanbieder
hiervan één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk
moment deze gewijzigde algemene voorwaarden op alle rechtsverhoudingen
tussen de Aanbieder in relatie tot Kwekersvergelijk.nl van toepassing zijn.
11.2 Nietig, vernietigbare of terzijde geschoven bepalingen door Kwekersvergelijk in
samenspraak met de Aanbieder voorzover deze terzijde zijn geschoven, zullen
zo snel mogelijk vervangen worden door bepalingen die zowel
Kwekersverglijk.nl als de Aanbieder tegemoet komen in hun partijbelangen.

12 Geschillen en toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op onderhavige voorwaarden en de tussen Kwekersvergelijk.nl (middels haar
tussenpersonen en partners gesloten) overeenkomsten, is Nederlands recht
van toepassing.
12.2 Alle geschillen zoals die tussen de Gebruiker en Kwekersvergelijk.nl kunnen
ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter die conform de
wettelijke (absolute en relatieve) bevoegdheidsbepalingen bevoegd is om van
het geschil kennis te nemen, tenzij deze onderling kunnen worden beslecht
door de opmaak van een onderling vast te stellen vaststellingsoverkomst.
12.3 Met de opmaak van een vaststellingsovereenkomst wordt het (toekomstig)
geschil definitief beslecht. De Gebruiker en Kwekersvergelijk.nl zullen zich dan
niet meer kunnen beroepen op een gang naar de rechter.
12.4 Beslechting in de artikelen 12.2 en 3 vindt plaats tegen finale kwijting van
daaruit voortvloeiende (nog niet verkregen) rechten en (of nog niet verrichte)
plichten.